# Sample Title/Composer Performer Time
1 Wings of the Eagle
Seiichi Kyoda
08:46:39
2 Rising Sun
Kiyoshi Yoshida
08:45:07
3 Winter Dance
Seiichi Kyoda
08:45:46
4 First Image
Seiichi Kyoda
08:43:18
5 Flowers
Kiyoshi Yoshida
08:46:27
6 The Luck Spirit
Kiyoshi Yoshida
08:45:47
7 Neyuki
Seiichi Kyoda
08:46:27
8 Forest
Chihiro Miyauchi
08:41:58
9 Tsugaru
Seiichi Kyoda
08:47:48
10 Midare Uchi
08:43:34
11 Konjaku Monogatari
Eri Sugai
08:47:03
12 Wooden Ship
Seiichi Kyoda
08:45:29